Kursplan för Cloud Advisor

Övergripande kursplan för Cloud Advisor

Kurs Poäng
Molnet och molntjänster 10
Molnstrategi och Affärsnytta 30
Upphandling av molntjänster 20
Juridik 20
Arbete i projekt 20
Molnteknik i praktiken 60
IT-Säkerhet 30
Användarhantering 10
Change management ur ett IT-perspektiv 20
LIA 1 50
LIA 2 50
TOTALT 320

 

Molnet och molntjänster, 10 poäng

Kursen ger en introduktion och viktig bas till molntjänster, hur de kan användas och vilken nytta de gör. Vidare behandlar kursen innebörden av att använda en molntjänst, vilka fördelarna och nackdelarna är jämfört med on prem-lösningar. Vad finns det för olika tjänstemodeller: Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS), Infrastructure as a Service (IaaS). Skillnader mellan publika, privata och branschmoln beskrivs liksom hybrida moln. Med exempel ur verkligheten sätts de olika typerna av moln och molntjänster i sitt sammanhang.

Kursen tar också upp viktiga aktörer som Microsoft, Amazon, Google, varvid deras olika tjänsteutbud och molnteknologier beskrivs, exempelvis Windows Azure och Amazon AWS.

Molnstrategi och Affärsnytta, 30 poäng

Kursen ger specifika kunskaper om drivkrafterna bakom och förutsättningarna för användning av molntjänster. Kursen svarar på frågor som vilka vinster som finns att göra med molntjänster och vilken effekt vill vi uppnå. Kursen tar också upp frågor som vilka andra funktioner i organisationen som påverkas. Efter kursen ska du kunna ta fram en lämplig molnstrategi för företag av olika storlek och med olika inriktning.

Ur innehållet

 • Affärsutvecklingsperspektivet, nya affärsområden
 • Affärsidé och affärsmodell, modellering
 • Exempel på olika affärsmodeller
 • Osterwalder/Pigneur
 • Betalningsmodeller
 • Uppföljning, behovet av att etablera relevanta KPI:er, validering av resultat, ROIkalkyl,
 • Licenskostnader
 • Förstudie, Cloud Readiness Assessment, vilka är alternativen?

Upphandling av molntjänster, 20 poäng

Kursen beskriver olika existerande betalnings- och prenumerationsmodeller för molntjänster och hur kostnader beräknas ur både leverantörs- och kundperspektivet. Målet är att ge dig förutsättningar att kunna göra beräkningar och bedömningar avseende lönsamhet, kostnadsbesparingar etc. Även icke synliga vinster behandlas.

Kursen ger även grunderna i förhandlingsteknik och avtalsskrivning vid köp av molntjänster. Vad ingår vid köp av molnlösning? Support, Backup

Ur innehållet

 • Capex vs Opex
 • Ekonomiska beräkningsmodeller, utvärdering
 • IT-budget, Resultat- & Balansräkning
 • Förhandlingsteknik
 • Offentlig upphandling
 • Avtalskrivning vid köp av molntjänster.
 • Utvärdering av molntjänstleverantörer, leverantörens leverantör
 • Rapportering, presentationsteknik
 • Pitchning inför kund, ledningsgrupp, etc.

Kursen genomförs i samband med kursen Juridik

Juridik, 20 poäng

Kursens mål är att ge förståelse för hur legala och regulatoriska krav påverkar förutsättningarna att använda molntjänster som en del i verksamheten. Innebörden av viktigare lagar som PUL, PUL 2, Patientdatalagen, Finansinspektionen, Skattelagstiftningen behandlas och hur dessa har för effekt på användningen av molntjänster. Vidare ger kursen förutsättningar att tolka gällande regelverk, men också, vid behov, hur man söker juridiskt biträde.

Innehåll

 • SLA-begreppet
 • Viktiga legala och regulatoriska krav
 • Myndigheters krav på arkivering
 • Tryckfrihetsförordningen och rätten att ta del av allmänna handlingar
 • Företag och arkivering
 • EU:s legala ramverk, EU:s ambitioner
 • Avtalsrätt
 • Geografiska skillnader
 • Kursen genomförs i samband med kursen Upphandling av molntjänster.

Arbete i projekt, 20 poäng

Kursen tar upp projektformen som ett arbetssätt inom IT-branschen och behandlar bla projektplanering och organisation, projektmedlemmarnas olika roller, gruppdynamik, målstyrning, tidsplanering, ett IT-projekts olika faser och hur de olika faserna dokumenteras och redovisas. Studenten skall efter avslutad kurs kunna planera, genomföra och följa upp enklare IT-projekt.

Ur innehållet

 • Projektrollerna och intressenterna, gruppdynamik, kommunikation och
  konflikthantering
 • Projektmetodik. Olika typer av projektmetodiker (Agile, Scrum, m fl)
 • Projektplanering, budgetering, tidsplanering
 • Projektrapportering
 • Processer, processbeskrivningar, ITIL
 • IT-projektets ”livscykel”: Förstudie, implementering, avveckling/hemtagning
 • Stöddokument för projekthantering inom IT

Molnteknik i praktiken, 60 poäng

Kursen ger erforderliga kunskaper inom datakommunikation, systemintegration, API, IT-arkitektur och webbteknik (HTML5, CSS, Javascript), databasstruktur och kopplingar. Infrastruktur och prestanda liksom SLA-begreppet behandlas ingående.
Du ska efter kursen praktiskt kunna införa molntjänster, dvs behärska installation, konfigurering, hantering och integration av molntjänster samt kunna migrera tjänster till och från molnet och mellan molnttjänster, exchange migrering.
Med hjälp av ett stort antal praktiska övningar får du t ex lära dig att skapa konto, webbplatser och virtuella servrar, liksom identifiera skillnader mellan t ex Amazon och Azure.

Ur innehållet

 • Underhåll, rättigheter, behörigheter
 • DNS-server, TCP/IP, SSL, Claims, lastbalansering.
 • Windows Server och Active Directory
 • Felsökningar i nätverk
 • Förstå hur en Switch och Router fungerar
 • TCP/IP protokollstack
 • Internets uppbyggnad
 • IT-säkerhet, inloggning, kopplingar
 • Övervakning, monitorering

IT-Säkerhet, 30 poäng

Kursen behandlar de faktorer som påverkar säkerhetskraven, exempelvis hur viktig är informationen och hur behöver den skyddas (vilken grad av konfidentialitet ska tillämpas). Likaså behandlas olika grader av integritetspolicys och regler resp. hantering av backup. Hur påverkar graden av tillgänglighet IT-säkerheten?

Ur innehållet

 • Risk/sårbarhetsanalys
 • Intrångsskydd
 • Informationsklassning
 • ISO-säkerhetsstandarder
 • LIS – Ledningssystem för informationssäkerhet (ex e-post, internetanvändning, mobilt arbete, behörigheter)
 • Krishantering
 • Kontinuitetshantering
 • Hur utreds IT-brott? Lagrum, skillnader mellan olika länder
 • Sekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet

Användarhantering, 10 poäng

Kursen behandlar de speciella förutsättningar som hantering av rättigheter vilket användandet av molntjänster medför, t ex vid migrering till molntjänster. Kursen behandlar även avancerade och mer vanliga former av identifiering som exempelvis tvåfaktors-autentisering.

Ur innehållet

 • Hantering av användarnamn och lösenord
 • Autentisering, identitetshantering
 • Användarvänlighet
 • Federering (Kontohantering – federering – synkronisering)
 • Single sign on
 • Verktyg och integrering
 • MDM, Mobile Device Management eller MAM, Mobile Application Management
 • Multiscreen

Change management ur ett IT-perspektiv, 20 poäng

Kursen förmedlar grunderna i Change Management, dvs arbetet med att genomföra förändringsprocesser i organisationer av olika storlek och inriktning. Kursen ger en orientering i organisationsteori och
organisationsförändringar. Olika företagsmiljöer, IT-miljöer och hur ser det ut på arbetsplatser idag. Vilka är de vanligast förekommande problemen och frågeställningarna?

Målet är att de studerande framgångsrikt ska kunna sälja in idéer till kunder alt. ledningsgrupper, genomföra effektiva presentationer, leda workshops etc.

LIA 1, 50 poäng

Denna LIA-period skall ge insyn i den nya rollen som Cloud Advisor eller Molnspecialist samt ökad förståelse och insyn i hur användandet av molnteknologier påverkar verksamheter i arbetslivet. Du får en handledare som är väl insatt i den kursplan som du genomgått i de skolförlagda kurserna. Kursen genomförs i samarbete med de företag som medverkar som partners i utbildningen, eller kan erbjuda kvalitativa LIA-platser med gott stöd för studenten. Du ges möjlighet att tillämpa dina teoretiska kunskaper, exempelvis inom områdena Cloud Computing, nätverk och infrastruktur.

Du skall efter avslutad kurs ha kompetenser för att utföra enklare behovsanalyser och förstudier med avseende på användning av molntjänster. Efter LIA-perioden redovisar den studerande sina erfarenheter inför klassen.

LIA 2, 50 poäng

Målet med LIA 2 är att du ska förankra alla de kunskaper och färdigheter du fått i utbildningen samt känna säkerhet i yrkesrollen. Du ska på ett självständigt sätt, kunna utföra relevanta arbetsuppgifter (vid behov med stöd från handledare – som är väl insatt i den kursplan som den studerande genomgått i tidigare kurser), samt fungera i grupprocesser.

I samråd med LiA-företaget ska du utforma ett eget ”uppdrag” (t.ex. genomföra en Cloud Readiness Assessment studie), samt ta ansvar för redovisning av ”uppdraget” för uppdragsgivare samt för klassen.