Kursplan Lönespecialist

Övergripande kursplan för Lönespecialist

Kurs Poäng
Affärsekonomi 20
Affärsengelska med inriktning på löneområdet 10
Arbetsrätt 30
Examensarbete 20
LIA 1 40
LIA 2 40
Lönehantering och lönesystem, grund 60
Lönehantering och lönesystem, påbyggnad 20
Personaladministration – innehåll och processer 30
Personalekonomi 30
Redovisning 20
TOTALT 320

 

Affärsekonomi, 20p

Kursens mål är att introducera den studerande i företagandets ekonomiska och samhälleliga villkor. Att utveckla förståelse för en affärsverksamhets grunder och till förmågan att hantera centrala begrepp, modeller och beräkningar inom företagsekonomi. Företagsekonomiska begrepp och
sambanden mellan dess olika delar. Under kursen studeras
företagsekonomiska grundprinciper, verksamhetsstyrning och
organisationsstyrning.

Affärsengelska med inriktning på löneområdet, 10p

Kursens mål är att den studerande skall kunna behärska engelska språket i internationella kontakter med kollegor och affärskontakter, både muntligen och i skriftlig kommunikation. Den ska fördjupa kunskaperna i fackspråket inom en löne-, HR- och ekonomiavdelning och ge trygget i den tillämpning av språket som yrket kräver. De studerande ska utveckla förmågan att använda språket som ett verktyg i internationella affärskontakter med fokus på löne- och personalfrågor.

Arbetsrätt, 30p

Kursens mål är att ge studenterna grundläggande kunskaper om de arbetsrättsliga lagar och avtal som reglerar förhållandena mellan
arbetsgivare och arbetstagare. Kursens ger den studerande kunskaper om
lagar och avtal som reglerar olika anställningsförhållanden. De skall kunna tillämpa aktuell lagstiftning i sin framtida yrkesroll. De skall vidare kunna lösa juridiska problem inom lönehanteringsområdet med hjälp av lagtext och juridiska handböcker.

Examensarbete, 20p

Examensarbetet kännetecknas av komplexitet och omfattning. Projektet ska vara en sammanfattning av utbildningen där den studerande får möjlighet att använda all uppnådd kunskap och färdighet för att ta fram ett projekt. Projektet syftar till att den studerande fördjupar sig i ett eller flera delmoment/områden. Den studerande utformar och genomför ett examensprojekt med handledare och utvärderare från branschen med mångårig erfarenhet inom området. Projektet uppmuntras till att innefatta ett skarpt företag/organisation för att efterlikna den framtida yrkessituationen och verkligheten maximalt. Då allt fler företag blir internationella och engelska används som koncernspråk, vilket även påverkar yrkesrollen Lönespecialist, ska projektarbetet även resultera i ett abstract på engelska (Executive Summary)

LIA 1, 40p

Den studerande ska erhålla en introduktion till branschen, men också kunna utföra relevanta arbetsuppgifter utifrån de kunskaper som hen fått fram till LIA1 startar. Hen ska få en inblick i den egna yrkesrollen, men även relaterade yrkesroller. Hen får möjlighet att knyta kontakter och orientera sig inför LIA2. Praktikplatserna kan utgöras av större eller medelstora företag och organisationer, lönebyråer eller outsourcingföretag. Då utbildningen bygger på stor praktisk kunskap i verktyg och arbete relaterat till lön blir såväl första som andra LIA-perioden avgörande för att få den praktiska färdighet och kompetens som utbildningen syftar ge. Det är därför avgörande att när den studerande startar LIA 1 har hen kunskaper och färdigheter från tidigare kursblock.

LIA 2, 40p

Den studerande ska kunna applicera kunskaper inhämtade under den skolförlagda och tidigare arbetsplatsförlagda delarna av utbildningen och omsätta dessa i praktiken. Men även ta eget ansvar för genomförande av arbetsuppgifter. Hen ska genom att inrikta sig mot ett specifikt yrkesområde få en djupgående förståelse kring den egna yrkesprofessionen och förberedas för yrkeslivet.
Under LIA 2 ska den studerande också knyta viktiga kontakter inför anställning efter slutförd utbildning. Praktikplatserna kan utgöras av större eller medelstora företag och organisationer, lönebyrå eller outsourcingföretag. Önskvärt är att det skiljer sig från LIA 1. Då den studerande ska kunna applicera alla inhämtade kunskaper och färdigheter från den skolförlagda delen och tidigare arbetsplatsförlagda delen av utbildningen är det därför avgörande att när den studerande startar LIA 2 har hen kunskaper och färdigheter från tidigare kursblock.

Lönehantering och lönesystem, grund, 60p

Kursens mål är att ge grundläggande teoretiska kunskaper inom löneadministration och därmed skapa förutsättningar för fortsatta fördjupande studier. Kursen ger kunskaper om skatter och avgifter. De studerande ska också kunna bokföra alla vanliga lönehändelser i lönesystemet och ha en grundläggande förståelse för löneberedningens påverkan på organisationens och ekonomiska resultat. Kursen bygger till stora delar på kursen Arbetsrätt och innehåller flera moment baserade på den del av arbetsrätten som har konkret påverkan på löneadministrationen, såsom anställningsavtal och anställningsformer, lagstiftning inom sjuklöner samt regler för ledigheter såsom semesterlagen och föräldraledighetslagen. Kursens mål är att ge en bild av det löpande lönearbetet under den vanliga lönemånaden, likväl som de årliga årsskiftesrutiner som förekommer inom löneadministrationen.

Lönehantering och lönesystem, påbyggnad, 20p

Kursens mål är att ge den studerande fördjupade kunskaper och färdigheter inom lönehantering. Studenterna ska under kursen skaffa sig en helhetssyn på den totala lönefunktionen. Kursen ska ge färdigheter i att tillämpa tillägg och avdrag på lön, årliga lönerutiner samt skatter och avgifter. Den studerande ska kunna utföra avancerade beräkningar.

Personaladministration – innehåll och processer, 30p

Kursens mål är att ge den studerande kunskaper om personalfrågor i samband med löneadministrationens olika processer. Studenterna får lära sig hur att förmedla nya direktiv och information gällande löneberedningsrutiner och löpande lönearbete.

Personalekonomi, 30p

Kusens mål är att ge den studerande kunskaper om personalekonomi där yrkesrollen Lönespecialist har en nyckelroll med sin kompetens i lönesystemet. Kursen lyfter fram och tydliggör tidsanvändningen utifrån både ett kostnads- och analysperspektiv, vilket gör personalekonomin till
en viktig del av ekonomistyrningen i organisationen.

Redovisning, 20p

Kursens mål är att ge den studerande förståelse för att hantera kopplingen mellan lönerelaterade händelser och dess påverkan på redovisningen och därmed få en helhetsförståelse för hur den löpande redovisningen sköts i en organisation. Vidare att ge deltagarna kunskap och färdighet att utifrån god redovisningssed kunna hantera en verksamhets samtliga löpande affärshändelser.