Kursplan Redovisningskonsult

Övergripande kursplan för Redovisningskonsult Stockholm

Kurs Poäng
Affärsekonomi och Entreprenörskap 30
Beskattningsrätt 1 25
Beskattningsrätt 2 25
Bokslut 30
Ekonomistyrning 30
Examensarbete 35
Handelsrätt 1 25
Handelsrätt 2 25
Konsultativ projektledning för redovisningsekonomer 5
Lärande i Arbete 1 55
Lärande i Arbete 2 50
Löpande redovisning 30
Rapportering med IT-stöd 5
Redovisning mot offentlig sektor 20
Årsredovisning 20
TOTALT 410

 

Övergripande kursplan för Redovisningskonsult Göteborg

Samma som ovan med undantag för följande kurser

Affärsekonomi 20
Examensarbete 30
Konsultativ projektledning för redovisningsekonomer 10
Lärande i Arbete 1 50
Lärande i Arbete 2 50
Rapportering med IT-stöd 10
Kompetensportfölj och Entreprenörskap 10

 

Affärsekonomi och Entreprenörskap, 30p

Kursens syfte är att behandla hur en affärsverksamhet använder ekonomiska modeller, marknadsstrategi och verksamhetsstrategi för att planera och styra företaget mot ökad lönsamhet och kundnytta.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om företagandets ekonomiska och samhälleliga villkor samt förmåga att ta ett affärsinriktat och affärsmässigt ansvar i yrkesrollen som
Redovisningskonsult.

Beskattningsrätt 1, 25p

Kursens syfte är att behandla skatterättens uppbyggnad, innehåll och tillämpning inom en näringsverksamhet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de tre förekommande inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet samt förmåga att tillämpa skatterättsliga regler i yrkesrollen som
Redovisningskonsult.

Beskattningsrätt 2, 25p

Kursens syfte är att behandla det beskattningsrättsliga området med särsklid betoning på företagsbeskattning.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om svensk och internationell beskattningsrätt samt förmåga att analysera och ge välgrundade förslag i skatterättsliga frågor inom näringsverksamheter i
yrkesrollen som Redovisningskonsult.

Bokslut, 30p

Kursens syfte är att behandla bokslutsarbete, komplexa värderingsfrågor och räkenskapsanalyser med hänsyn till lagrum och god redovisningsed.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om internkontroll samt förmåga att upprätta bokslut samt utföra räkenskapsanalyser och fatta beslut i komplexa värderingsfrågor i
yrkesrollen som Redovisningskonsult.

Ekonomistyrning, 30p

Kursens syfte är att behandla ekonomistyrning och finansiell planering med hänsyn till lönsamhet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om kapitalets kretslopp i ett företag samt förmåga att hantera komplexa beslutssituationer och att ta affärsmässigt ansvar i yrkesrollen som
Redovisningskonsult.

Examensarbete, 35p

Kursens syfte är att den studerande ska tillämpa, fördjupa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser samt utveckla analytisk förmåga genom att självständigt framställa en årsredovisning.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förmåga att självständigt analysera och presentera ett konsultuppdrag i form av en årsredovisning.

Handelsrätt 1, 25p

Kursens syfte är att behandla rättsordningens uppbyggnad samt hur affärsverksamheters ekonomiska förhållanden och transaktioner regleras inom handelsrätten.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om gällande rättsregler samt förmåga att tillämpa handelsrättsliga regler och tolka, granska och upprätta juridiska dokument och avtal i yrkesrollen som
Redovisningskonsult.

Handelsrätt 2, 25p

Kursens syfte är att behandla det handelsrättsliga området med särskild betoning på ekonomiska förhållanden mellan affärsverksamheter.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förmåga att tillämpa handelsrättsliga regler samt tolka, granska och upprätta bolagshandlingar i
yrkesrollen som Redovisningskonsult.

Konsultativ projektledning för redovisningsekonomer, 5p

Kursen syfte är att behandla den konsultativa aspekten av en
Redovisingskonsults arbete.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om den konsultativa processen samt förmåga att tillämpa service och säljande arbetssätt I kundrelationer.

Lärande i Arbete 1, 55p

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen
som Redovisningskonsult.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom bokförings- och redovisningsarbete.

Lärande i Arbete 2, 50p

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen
som Redovisningskonsult.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom bokförings-, redovisnings- och
ekonomistyrningsarbete.

Löpande redovisning, 30p

Kursens syfte är att behandla affärsredovisningens olika delar.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om ett företags löpande transaktioner samt förmåga att utföra grundläggande redovisningsarbete i affärs- och bokföringssystem i yrkesrollen som
Redovisningskonsult.

Rapportering med IT-stöd, 5p

Kursens syfte är att behandla automatiserade processer inom redovisningen samt olika typer av rapporter för ekonomisk uppföljning.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om digitala lösningar för bokföring och redovising samt förmåga att tolka och utvärdera
systemgenererade ekonomirapporter.

Redovisning mot offentlig sektor, 20p

Kursens syfte är att behandla de specifika förutsättningar som råder inom
redovisning mot offentlig sektor.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om
skillnaderna mellan offentliga och privata verksamheters redovisning samt
förmåga att utföra redovisningsarbete som svarar mot den offentliga sektorns krav på rättssäkerhet och effektivitet.

Årsredovisning, 20p

Kursens syfte är att behandla årsredovisningens olika delar, uppbyggnad och tillämpning inom olika företagsformer.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om formalian för en fullständig årsredovisning samt förmåga att sammanställa en årsredovisning med hänsyn till ett företags intressenter, gällande lagrum
och olika redovisningsprinciper i yrkesrollen som Redovisningskonsult.