Kursplan för Säljare B2B

Övergripande kursplan för Säljare B2B Stockholm och Göteborg

Kurs Poäng
Affärsekonomi och Entreprenörskap 25
Affärsengelska 20
Affärsjuridik 25
Affärskommunikation 25
Customer Relationship Management 15
Examensarbete 35
Försäljning B2B 20
Försäljning i digitala kanaler 20
Internationell försäljning 20
Komplex och konsultativ försäljning 20
Lärande i Arbete 1 55
Lärande i Arbete 2 55
Offentlig upphandling och försäljning 20
Operativ marknadsföring 20
Personlig och praktisk försäljning 25
TOTALT 400

 

Övergripande kursplan för Säljare B2B Malmö

Samma som ovan med undantag för följande kurser

Affärsekonomi och Entreprenörskap 20
Affärsjuridik 20
Kompetensportfölj och Entreprenörskap 10

 

Affärsekonomi och Entreprenörskap, 25p

Kursens syfte är att behandla företagandets ekonomiska villkor samt försäljnings- och marknadsarbetets funktion utifrån kraven på kundnytta och lönsamhet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om hur företagsekonomiska samband används för planering och styrning av en affärsverksamhet samt ett affärsekonomiskt och entreprenöriellt förhållningssätt i yrkesrollen som Säljare B2B.

Affärsengelska, 20p

Kursens syfte är att behandla språkliga och kulturella aspekter av professionella yrkesrelationer på en internationell marknad.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om engelsk terminologi med fokus på försäljning, kundbearbetning och kundvård samt samt förmåga att värdera kulturella aspekter i syfte att skapa framgångsrika yrkesrelationer på en internationell marknad.

Affärsjuridik, 25p

Kursens syfte är att behandla de affärsjuridiska ramar och villkor som tillämpas inom affärslivet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de lagar och avtal som reglerar olika affärsförhållanden samt ett medvetet förhållningssätt till en affärsverksamhets juridiska villkor.

Affärskommunikation, 25p

Kursens syfte är att behandla språkliga och kommunikativa aspekter av affärsmässiga yrkesrelationer.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om kommunikativa verktyg och modeller samt förmåga att med olika kommunikationsstrategier skapa framgångsrika yrkesrelationer i yrkesrollen som Säljare B2B.

Customer Relationship Management, 15p

Kursens syfte är att behandla det praktiska arbetet med systematisk kundbearbetning och kundvård.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om arbetsprocesser inom Customer Relationship Management samt förmåga att med systematisk bearbetning skapa långsiktiga kundrelationer och lönsamhet.

Examensarbete, 35p

Kursens syfte är att den studerande ska tillämpa, fördjupa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser samt utveckla analytisk förmåga genom att självständigt och i samverkan framställa ett business
case.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förmåga att självständigt och i samverkan analysera och presentera underlag för välgrundade beslut i affärs- och säljutvecklande arbete.

Försäljning B2B, 20p

Kursens syfte är att behandla B2B-försäljning med fokus på säljplanering, säljprocesser och säljstrategier utifrån krav på kundnytta och lönsamhet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om säljplanering och olika säljprocesser samt förmåga att självständigt hantera olika säljstrategier i yrkesrollen som Säljare B2B.

Försäljning i digitala kanaler, 20p

Kursens syfte är att behandla digitala köpprocesser och användande av sociala medier för försäljning och marknadsföring.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om digitala kanaler och sociala medier som försäljningsverktyg samt förmåga att med indikatorer och mätvärden utvärdera digitala försäljningsinsatser.

Internationell försäljning, 20p

Kursens syfte är att behandla exportnäringen och internationell B2B-försäljning och handel.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de marknads- och omvärldsfaktorer som kan påverka försäljningen på internationella marknader samt förmåga att samordna och utveckla exportförsäljning i yrkesrollen som Säljare B2B.

Komplex och konsultativ försäljning, 20p

Kursens syfte är att behandla försäljning av tjänster och lösningar av komplex/konsultativ karaktär med långa säljcykler och svåröverskådliga
beslutsprocesser.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om komplexa behovsanalyser samt förmåga att organisera, styra och utveckla långsiktiga och lönsamma affärsrelationer med strategiska nyckelkunder.

Lärande i Arbete 1, 55p

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Säljare B2B.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom försäljning, kundbearbetning och kundvård.

Lärande i Arbete 2, 55p

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Säljare B2B.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom försäljning, kundbearbetning och kundvård.

Offentlig upphandling och försäljning, 20p

Kursens syfte är att behandla affärer med offentlig sektor som kund.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om anbudsförfarande och förmåga att bidra i säljutvecklande B2G-processer

Operativ Marknadsföring, 20p

Kursens syfte är att behandla hur företagets marknadskommunikation stödjer företagets försäljning.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om marknadsföringens syfte samt förmåga att omsätta marknadsstrategier i det operativa arbetet inom säljorganisationens ansvarsområde.

Personlig och praktisk försäljning, 25p

Kursens syfte är att behandla personlig och praktisk försäljning med fokus på långsiktiga kundrelationer och krav på kundnytta och lönsamhet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om behovsanalys samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera säljsamtal och kundbesök i yrkesrollen som Säljare B2B.

(Endast Malmö)

Kompetensportfölj och Entreprenörskap, 10p

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.